Drukuj Email

STATUT
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Emanuela Smołki w Opolu


I. Postanowienia ogólne

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu, zwana dalej „Biblioteką”, działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406),
 3. rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz. U. z 2012 r. poz. 797),
 4. rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu (Dz. U. 2012 r. poz. 390),
 5. postanowień niniejszego statutu.

§ 2

 1. Biblioteka, mająca swoją siedzibę w Opolu, obejmuje swą działalnością statutową także zespół zamkowo-parkowy wraz ze zgromadzonymi w nim zbiorami oraz wykonuje zadania o charakterze instrukcyjno-metodycznym, szkoleniowym i z zakresu nadzoru merytorycznego nad placówkami bibliotecznymi funkcjonującymi na terenie województwa opolskiego, wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
 2. Organizatorem Biblioteki jest Województwo Opolskie, które zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki.
 3. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
  3a. Biblioteka zaliczana jest do biblioteki naukowej i ujęta jest w wykazie bibliotek naukowych prowadzonym przez Bibliotekę Narodową.
 4. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne z wyjątkiem opłat za usługi określone w art. 14 ust. 2 ustawy o bibliotekach.


II. Cele, zadania i środki działania

§ 3

Biblioteka działa w celu zachowania i ochrony dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej.

§ 4

Biblioteka jest centralną biblioteką publiczną województwa opolskiego, wchodzącą w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, której zbiory w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

§ 5

Do zadań Biblioteki należy w szczególności:

 1. gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie, ochrona i konserwacja materiałów bibliotecznych na wszystkich dostępnych nośnikach,
 2. udostępnianie zbiorów służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o Śląsku Opolskim oraz dokumentujących jego dorobek kulturowy, naukowy i gospodarczy,
 3. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych oraz opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów o charakterze regionalnym,
 4. badanie stanu i stopnia zaspokajania potrzeb użytkowników, analizowanie stanu, organizacji i rozmieszczania bibliotek oraz formułowanie i przedstawianie organizatorowi zmian w tym zakresie,
 5. udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,
 6. sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez powiatowe i gminne biblioteki publiczne Śląska Opolskiego zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach,
 7. inicjowanie i organizowanie nowych form działalności zmierzającej do rozwoju czytelnictwa,
 8. promowanie książek i innych zbiorów,
 9. realizowanie ustawowych powinności ustalonych dla bibliotek wchodzących w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej,
 10. w zakresie organizacji i prowadzenia narodowego zasobu bibliotecznego
 11. a)  zapewnienie optymalnych warunków jego prowadzenia, przechowywania dokumentów bibliotecznych
  b)  prowadzenie pełnej dokumentacji zasobu,
  c)  prowadzenie i upowszechnianie systemu informacji o zbiorach zasobu,
  d)  szczególna ochrona i konserwacja materiałów bibliotecznych wchodzących w skład zasobu.
 12. W zakresie zadań biblioteki naukowej biblioteka służy potrzebom świata nauki i kształcenia, zapewniając dostęp do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac naukowo-badawczych, a także prowadzi działalność w zakresie bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych.

§ 6

Do prawidłowej i pełnej realizacji zadań statutowych Biblioteka stosuje następujące środki działania:

 1. atrakcyjne formy promocji książek, innych zbiorów i czytelnictwa ze szczególnym uwzględnieniem materiałów bibliotecznych dotyczących Śląska Opolskiego,
 2. opracowanie programów, organizowanie i prowadzenie różnych form doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek,
 3. organizowanie imprez kulturalnych (sesji, wystaw i spotkań z twórcami itp.),
 4. prowadzenie działalności wydawniczej,
 5. prowadzenie tematycznych badań i sondaży dotyczących czytelnictwa,
 6. współpracę z innymi bibliotekami, instytucjami oświatowymi i wychowawczymi, naukowymi, upowszechniania kultury, stowarzyszeniami i organizacjami społeczno–kulturalnymi.


III.  Zarządzanie Biblioteką i jej organizacja

§ 7

 1. Biblioteka zarządzana jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Opolskiego na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
 2. Dyrektor kieruje biblioteką przy pomocy zastępy dyrektora. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z zastępcą dyrektora należy do Dyrektora biblioteki, po uzyskaniu akceptacji Zarządu Województwa Opolskiego.

§ 8

Do zakresu działania dyrektora Biblioteki należy w szczególności:

 1. bezpośrednie wykonywanie ustawowo i statutowo zakreślonych uprawnień i obowiązków w stosunku do jednostek, o których mowa w § 2 ust. 1,
 2. ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej, finansowej i administracyjnej Biblioteki,
 3. reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz,
 4. ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowanie oraz nad majątkiem,
 5. przedstawianie właściwym organom nadzoru, instytucjom i organizacjom planów rzeczowych i finansowych sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
 6. wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń i regulaminów,
 7. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz realizacja zakładowych aktów normatywnych,
 8. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Biblioteki oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy,
 9. tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
 10. udzielanie wszelkich informacji Zarządowi Województwa.

§ 9

 1. W Bibliotece działa utworzone zgodnie z art. 15 ustawy o bibliotekach Kolegium Biblioteki, zwane dalej Kolegium.
 2. Kolegium jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora w sprawach związanych z działalnością Biblioteki.
 3. W skład Kolegium wchodzą kierownicy komórek organizacyjnych Biblioteki oraz przedstawiciele stowarzyszeń związanych z działalnością Biblioteki.
 4. Członków Kolegium powołuje Dyrektor.
 5. Kolegium wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
 6. Kolegium odbywa posiedzenia raz na kwartał, a w miarę potrzeby częściej.
 7. Szczegółowy tryb pracy określa uchwalony przez Kolegium regulamin.
 8. Obsługę techniczno-biurową Kolegium zapewnia Biblioteka.

§ 9a

 1. W Bibliotece może działać rada naukowa jako organ inicjujący, opiniotwórczy i doradczy w zakresie działalności naukowej.
 2. Członków rady naukowej w liczbie do 12 osób, z pośród przedstawicieli nauki i kultury oraz pracowników Biblioteki powołuje na okres 4 lat dyrektor Biblioteki.
 3. Posiedzenia rady naukowej odbywają się przynajmniej raz do roku. Pierwsze posiedzenie zwołuje dyrektor Biblioteki, a następnie przewodniczący rady naukowej.
 4. Uchwały rady naukowej zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 5. Zasady posiedzeń określa regulamin uchwalony przez radę naukową.

§ 10

W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Dział Instrukcyjno–Metodyczny,
 2. Dział Informacji, Bibliografii i Promocji,
 3. Dział Gromadzenia, Opracowania i Katalogów,
 4. Dział Udostępniania:
 5. a) Wypożyczalnia Zbiorów Naukowych i Czytelnia Główna,
  b) Oddział Zbiorów Specjalnych i Zabytkowych,
  c) Biblioteka Obcojęzyczna,
  d) Biblioteka Muzyczna,
  e) Biblioteka Austriacka – Österreich Bibliothek,
 6. Dział Organizacyjno-Administracyjny
  - Oddział Zamek Rogów Opolski,
 7. 5a. (uchylony)
 8. Dział Finansowo-Księgowy,
 9. Dział Wspomagania Procesów Bibliotecznych.

§ 11

Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez jej dyrektora, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Opolskiego oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń.

§ 12

Zasady i warunki korzystania ze zbiorów bibliotecznych określa regulamin nadany przez Dyrektora.


IV.  Gospodarka finansowa

§ 13

Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.

§ 14

 1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
 2. Źródłami finansowania działalności Biblioteki są:
  1) dotacje organizatora:
  a) podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
  b) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
  c) celowe na realizację wskazanych zadań i programów,

2) przychody z prowadzonej działalności,

3) inne przychody m.in. inne dotacje, środki uzyskane w ramach pomocy zagranicznej, środki uzyskane z funduszy Unii Europejskiej, darowizny, spadki i zapisy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

4) przychody ze sprzedaży majątku ruchomego.

§ 14a

 1. Biblioteka może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w szczególności w zakresie:
  1) wynajmu sprzętów i urządzeń,
  2) wynajmu, dzierżawy oraz udostępniania obiektów, pomieszczeń i terenu Biblioteki.
 2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej.

§ 15

 1. Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych uprawniony jest dyrektor.
 2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Biblioteki.


V.  Przepisy końcowe

§ 16

 1. Połączenia, podziału, likwidacji Biblioteki może dokonać organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
 2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
 

OBC

ibuk

czytnik

audiobooki

academica

sugestia_zakupu


nowosci

recenzje

blogi

galerie

wystawy