Wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Szkoleń dla bibliotekarzy w ramach programu Biblioteka + 2011 (1) - Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Szanowni Czytelnicy,

od 15 czerwca otwarte są czytelnie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu z wyłączeniem czytelni internetowej, czytelni Biblioteki Obcojęzycznej, czytelni Biblioteki Muzycznej oraz czytelni Działu Informacyjno-Bibliograficznego.


Opole: Oznaczenie sprawy: DIM/OA/3/2011 - Wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Szkoleń dla bibliotekarzy w ramach programu Biblioteka +
Numer ogłoszenia: 163817 - 2011; data zamieszczenia: 13.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki , ul. Piastowska 18-20, 45-081 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4544738, faks 077 4545416.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wbp.opole.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Wojewódzka Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Szkoleń dla bibliotekarzy w ramach programu Biblioteka +.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Szkoleń dla bibliotekarzy w ramach programu Biblioteka+, w zakresie: 1. Moduł I - Rozwój osobisty 2. Moduł II - Organizacja i zarządzanie biblioteką 3. Moduł III - Nowe technologie Liczba osób do przeszkolenia - 40 osób, szkolenie zostanie przeprowadzone dla dwóch grup uczestników po 20 osób każda. Program szkolenia winien być zrealizowany w ramach 160 godzin (lekcyjnych) podzielonych na trzy Moduły programowe dla dwóch grup szkoleniowych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 6 do formularza oferty).

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 6 do formularza oferty). oraz wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie tj. trzech usług szkoleniowych odpowiadających rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia wg załącznika nr 4 do SIWZ, (z których każda była realizowana na podstawie odrębnej umowy), wynagrodzenie umowne wynosiło dla każdej z nich min 60 tys. zł ( brutto).

· III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 6 do formularza oferty) oraz Wykonawcy winni udokumentować, że dysponują lub będą dysponować osobą/osobami zdolnymi do wykonania usług szkoleniowych, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie do szkolenia w zakresie przedmiotu zamówienia, (certyfikaty kursu trenerskiego, certyfikaty innych kursów dających wiedzę doświadczenie w danej dziedzinie) wg załącznika nr 5 do SIWZ.

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 6 do formularza oferty) oraz wykaz osób (minimum 5 ), które będą pełnić rolę Trenerów odpowiedzialnych za przeprowadzenie szkoleń w zakresie przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczeniu niezbędnym dla wykonania zamówienia opisanego w rozdziale 5 pkt 5.1. pakt 3, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 5 do SIWZ.

· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 6 do formularza oferty) oraz informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych w wysokości co najmniej 60 tys. zł. lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 60 tys. zł Wykonawcy, o której mowa w rozdziale 5 pkt. 5.1 ppkt. 4 SIWZ wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

· Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

· III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Kondycja finansowa - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wbp.opole.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, 45-081 Opole, ul. Piastowska 20, pokój nr 5, w godz. 8.00 - 14.00.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2011 godzina 10:00, miejsce: w Sekretariacie u Zamawiającego: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, 45-081 Opole, ul. Piastowska 20, w terminie do dnia 21.06.2011r. do godz. 10.00.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

pdfSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia225.91 KB

docZałączniki86 KB

 

Pytania i odpowiedzi

pdfZawiadomienie i zakończenie postępowania40.61 KB

Udostępnij