Dostawa wraz z montażem sprzętu do digitalizacji dla potrzeb Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu - Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Opole: WBP/DWP/OA/3/2013 - Dostawa wraz z montażem sprzętu do digitalizacji dla potrzeb Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu
Numer ogłoszenia: 420910 - 2013; data zamieszczenia: 16.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki, ul. Piastowska 18-20, 45-081 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4544738, faks 077 4545416.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wbp.opole.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Wojewódzka Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WBP/DWP/OA/3/2013 - Dostawa wraz z montażem sprzętu do digitalizacji dla potrzeb Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje - zakup oraz montaż sprzętu do digitalizacji:

- skaner dziełowy A2 z komputerem, monitorem i oprogramowaniem szt. 1

- skaner płaski A3 z komputerem, monitorem i oprogramowaniem szt. 1

- komputer z monitorem i oprogramowaniem szt. 1

- zasilacz awaryjny UPS szt. 4

- oprogramowanie Adobe Photoshop CS6 PL Box szt. 2

- oprogramowanie Document Express Professional 7.0 Euro OCR PL Box szt. 1

- oprogramowanie ABBYY FineReader 11 Professional Edition PL Box szt. 2

- oprogramowanie Zoomify HTML5 Developer szt. 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna ujęta w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.61.10-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia w formie wykazu dostaw (załącznik nr 5 do SIWZ) o zrealizowaniu w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, trzech dostaw o łącznej wartości minimum 200.000,00 PLN brutto każda, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentem potwierdzającym należyte ich wykonanie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

          Opis urządzeń technicznych, licencję na stanowiska oprogramowania, instrukcję obsługi.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wbp.opole.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, ul. Piastowska 18-19-20, 45-081 Opole.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat /I piętro/ Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, ul. Piastowska 20.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

docSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia222.5 KB
pdfZałącznik nr 1 do SIWZ106.79 KB

pdfInformacja o najkorzystniejszej ofercie38.05 KB

Udostępnij