III rokowania na sprzedaż lokalu spółdzielczego-własnościowego - Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OPOLU
ul. Piastowska 18-19-20

na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 25 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 oraz z 2009 r. Nr 55, poz. 450)

Ogłasza III rokowania

Po przeprowadzeniu II rokowań w dniu 07 października 2013r. zakończonym wynikiem negatywnym, na sprzedaż lokalu spółdzielczego-własnościowego prawa do lokalu użytkowego nr 41, położonego w Opolu przy Placu Józefa Piłsudskiego 6, o powierzchni użytkowej 767,7 m² (po jej skorygowaniu z powierzchni użytkowej 755,00 m², podanej w wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży). Lokal składa się z 19 pomieszczeń użytkowych na parterze i I piętrze w 15-to kondygnacyjnym budynku, w którym udział w częściach wspólnych budynku i w działce nr 143/6 ark.m.41 o pow. 0,4860 ha, wynosi 0,10356, dla którego prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Opolu nr KWOP10/00088689/8.
Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: mieszkalno–usługowe (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 84 poz. 2483).

Cena wywoławcza lokalu wynosi: 1 300 000,00 zł
Zaliczka: 65 000,00 zł

III rokowania na sprzedaż lokalu zostaną przeprowadzone
w dniu 10 marca 2014 roku o godz. 10:00
w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, ul. Piastowska 20
w przyziemiu – sala narad.

Lokal udostępniony będzie zainteresowanym w dniach od poniedziałku do piątku w godz.
11.00–16.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu pod tel. nr : 77 406 64 38 lub 77 454 47 38.

Warunki Rokowań

1. Złożenie do dnia 03 marca 2014r. w sekretariacie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, ul. Piastowska 20, pisemnego zgłoszenia do udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rokowania na sprzedaż lokalu w Opolu, Plac J. Piłsudskiego 6”

2. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, proponowaną cenę i sposób jej zapłaty, dowód wpłaty zaliczki oraz oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń (druk w sekretariacie i na stronie www.wbp.opole.pl). Dodatkowo należy dołączyć wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny (nie dotyczy osób fizycznych).

 

3. Wpłacenie zaliczki w wysokości 65 000,00 zł, na rzecz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu w Banku Zachodnim WBK S.A. I O/Opole na konto 62 1090 2138 0000 0005 5600 0447 do 7-go dnia przed terminem rokowań. Dniem wpłaty jest dzień wpływu środków na konto Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

 

4. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

5. Poprzednie przetargi przeprowadzono w terminach: 27.05.2013r. oraz 07.10.2013r.

 

6. Opłata z tytułu wieczystego użytkowania: nie występuje.

 

7. Do zgłoszenia w rokowaniach należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. Oryginał dowodu wpłaty podlega przedłożeniu komisji przeprowadzającej rokowania.

8. Wpłaconą zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia. Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który został ustalony na nabywcę od zawarcia umowy notarialnej kupna nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom rokowań zwraca się wpłaconą zaliczkę w terminie 3 dni roboczych od dnia zamknięcia rokowań.

9. Uczestnik, który wygra rokowania zostanie powiadomiony w terminie 21 dni o dacie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Wygrywający zobowiązany jest do dokonania wpłaty całej kwoty osiągniętej w rokowaniach do dnia poprzedzającego podpisanie aktu notarialnego.

10. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem aktu notarialnego i wpisem nabytych praw do ksiąg wieczystych oraz należnych podatków.

11. Informacje dodatkowe można uzyskać: WBP Opole, ul. Piastowska 18-19-20,
tel.77 40 66 438 lub 77 454 47 38 w godz. 8.00 - 15.00 oraz na stronie www.wbp.opole.pl.

12. Organizator rokowań zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Opole dn. 23.01.2014r.

 

Podpisał Dyrektor WBP w Opolu
Tadeusz Chrobak

 

Pliki do pobrania:

pdfDruk zgłoszenia do udziału w rokowaniach36.9 KB

docOświadczenie30.5 KB

Udostępnij