Sukcesywna dostawa książek 2014 - Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Opole: Sukcesywna dostawa książek na rok 2014, nr sprawy: GO/OA/1/2014
Numer ogłoszenia: 18811 - 2014; data zamieszczenia: 29.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki , ul. Piastowska 18-20, 45-081 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4544738, faks 077 4545416.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wbp.opole.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Wojewódzka Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa książek na rok 2014, nr sprawy: GO/OA/1/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1.Zamawiający poszukuje Wykonawcy, który w oczekiwanym terminie podanym w punkcie I.6 SIWZ, wykona zadanie polegające na sukcesywnej dostawie książek na rok 2014 (nowości i wznowień wydanych w latach 2013-2014) z zakresu literatury polskiej i obcojęzycznej. Wartość realizowanego zamówienia nie przekroczy kwoty 62 120,00 zł brutto ( sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia złotych)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnienie warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnienie warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2), oraz złożyć wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), co najmniej dwóch dostaw książek, o wartości każdego zamówienia nie mniejszej niż 140 000,00 zł brutto, z podaniem wartości brutto tych zamówień, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (załącznik Nr 3) oraz dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnienie warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnienie warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnienie warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wbp.opole.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, 45-081 Opole, ul Piastowska 20.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2014 godzina 10:00, miejsce: W Sekretariacie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, 45-081 Opole, ul. Piastowska 20.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

docSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia173 KB

pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty46.54 KB

Udostępnij